دکتر رضا کریمی باوندپور

متخصص بینایی سنجی

دکتری حرفه‌ای چشم پزشکی
فعال در چندین بیمارستان معتبر خصوصی و دولتی


دکتر رضا کریمی باوندپور