دکتر علی وفائی سفتی

سوپروایزر مرکز مراقبت، پیگیری و تماس

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه تهران
فارغ التحصیل طب اورژانس از دانشگاه تهران


دکتر علی وفائی سفتی