دکتر مصطفی کریمی

متخصص QEEG

دکتر روان‌شناس

دکتری روان‌شناسAll تیم مای بالینی از دانشگاه علم و فرهنگ
پژوهشگر و فعال به عنوان روان‌شناس در چندین کلینیک معتبر


دکتر مصطفی کریمی