دکتر نصیبه رستمی

متخصص گوش، حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی

دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

جراح متخصص


دکتر نصیبه رستمی