دکتر روزبه کوثری

مدیر بخش قلب

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

12 سال سابقه فعالیت به عنوان متخصص قلب

4 سال فعالیت به عنوان فلوشیپ اینترونشن


دکتر روزبه کوثری