دکتر ویدا توکلی

متخصص و جراح چشم

جراح و متخصص چشم

دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1389)

دکتری تخصصی چشم پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی تهران (1393)

 


دکتر ویدا توکلی