دکتر آزاده عیسی شالکوئی

مدیر مرکز مراقبت، پیگیری و تماس (CFC)

پزشک عمومی

فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
فعالیت مستمر و تخصصی در حوزه e-health از سال 1392


دکتر آزاده عیسی شالکوئی