دکتر عالیه پوردست

مدیر نقاهتگاه بهبودی

برد تخصصی داخلی عفونی

پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز (1375)
برد تخصص داخلی _ عفونی، دانشگاه علوم پزشکی تهران(1391)
فوق تخصص پیشگیری و کنترل عفونت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 


دکتر عالیه پوردست