دکتر فاطمه جمالی افرمجانی

پزشک عمومی

فارغ‌التحصیل دکتری حرفه‌ای  (1380)
فعالیت مستمر از سال 1385 به عنوان سرپرست، پزشک عمومی و پزشک خانواده


دکتر فاطمه جمالی افرمجانی