دکتر فرشید رحمانیان

سوپروایزر بخش QEEG

فارغ‌التحصیل دکتری روان‌شناسی
فعالیت مستمر در حوزه روان‌شناسی و همکاری با مراکز توان‌بخشی


دکتر فرشید رحمانیان