دکتر هانیه شاه میر

پزشک عمومی

دکترای حرفه‌ای پزشکی از دانشگاه شاهد تهران  (1393)
فعالیت مستمر به عنوان پزشک عمومی از سال 1394 تا به امروز


دکتر هانیه شاه میر