دکتر ویدا توکلی دکتر ویدا توکلی متخصص بینایی سنجی

جراح و متخصص چشم دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1389) دکتری تخصصی چشم پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی تهران (1393)  

دکتر الهام رحیمی خواه دکتر الهام رحیمی خواه متخصص بینایی سنجی

فارغ‌التحصیل مقطع پزشک عمومی (1387) فارغ التحصیل مقطع چشم‌پزشکی تخصصی (1391) فعال به عنوان چشم پزشک از سال 1391 در چندین بیمارستان معتبر تا به امروز